İl Müdürü Gazetecilere Açıklamalarda Bulundu

Son Güncelleme : 16 Mayıs 2017 - 14:35

 

 

Toplumda Sosyal Güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 16-20 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım bir dizi ziyaretler sonrası bugün Basın mensuplarını kabul etti.

Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinlikler hakkında gazetecilere  bilgiler veren SGK İl Müdürü Yıldırım, toplumda Sosyal Güvenlik bilincinin oluşturulması açısından bu etkinliklerin önem arz ettiği ve bu konuda toplumun her kesimine görevler düştüğü ifade etti.

Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerden ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken bütün çalışmaları yürütüklerini dile getiren Yıldırım, ” SGK İl Müdürlüğümüz de vatandaşlarımıza yeni  binamızda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz” dedi

İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın toplantısında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.
Ülkemizde sosyal güvenlik hakkı,Anayasamızın 60. maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile açıkça ortaya konmuştur. diyerek tarihçe hakkında bilgiler veren Yıldırım ” Ülkemizde işçiler, kendi adına bağımsız çalışanlar, devlet memurları , banka çalışanları, ticaret odası çalışanlarının sosyal güvenlik hakları farklı Kanunlarla farklı kurumlar tarafından sağlanmakta ve uygulamada kesimler arasında farklılıklar, eşitsizlikler, karışıklıklar oluşmakta; ayrıca hiçbir sosyal güvencesi olmayan küçümsenemeyecek sayıda insan da bütün haklardan mahrum kalmakta, özellikle sağlık hizmetinden faydalanamamakta, sadece bir kısmı yeşilkart uygulamasından yararlanmaktaydılar.Sosyal Güvenlik Reformu bütün bu problemleri ortadan kaldırmak, sosyal güvenlik kuruluşlarını tek çatı altında toplamak, Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile doğumdan ölüme kadar herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, bütçede kara delik haline gelen sosyal güvenlik açıklarını asgariye indirerek ortadan kaldırmak amacını taşıyor. Reform başlıca iki kanuni düzenlemeden oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki olan ve sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplayan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece süreç başladı, devamında da SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarihe karışarak tek çatı sağlanmış oldu. İkinci kanuni düzenleme olan ve reformun uygulamaya yönelik anayasasını oluşturan 31 Mayıs 2006 Tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile de Sosyal Güvenlik Reformu ve dolayısıyla Genel Sağlık Sigortası da yürürlüğe girmiş oldu. 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesi tüm kapsamıyla 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Genel Sağlık Sigortalılık zorunlu hale gelerek Nüfusun tamamına yakını Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet ağı içine girmiş oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs’ı içine alan haftanın “SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI”olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda yapılan çalışmaların, Vatandaşlarımızın gönüllerinde nasıl yer edindiğini,TÜİK tarafından 2003 Yılından buyana düzenli olarak yapılan ve en son 2016 Yılında yapılan yaşam memnuniyet araştırmasına göre (22 Şubat 2017 tarihli haber bülteni): Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyetdüzeylerinebakıldığında,2016yılısonuçlarınagöreenyüksekartış9,2puanileSosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2016 yılında %78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %75,7 ile asayiş, %75,4 ile sağlık, %67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %65,1 ile eğitim ve %57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takipetti.(2003 Yılında yapılan ilk Ankette Memnuniyet oranı 40,2 olarak gerçekleşmişti)

Sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik amacıyla; yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldı ve açılmaya da devam edildi.İlimizde de 23 Kasım 2009 tarihinde açılan Safranbolu Sosyal Güvenlik Merkezi yerinden hizmet anlayışı ile Safranbolu ve Eflani İlçelerimize hizmet vermektedir.

Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık.
E-Devlet Kapısı’nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamukurumlarınagüvenli,teknoktadanveetkinşekildesunmaktır.HalihazırdaKurumumuzune- Devlet kapısı üzerinde genel sağlık sigortası, emeklilik, sigorta ve diğer hizmetler alanında toplam 59 uygulamasıbulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7 farklı şehirde ( Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt) 910 çalışan ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bağımsız firma (GENAR) tarafından 3-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan memnuniyet anketinde, ALO 170 sektör ortalamasının üzerinde (%82) yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında gazilerimizden emeklilerimize, tıbbi malzeme kullanan vatandaşlardan işverenlere kadar saha ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.
21 Ocak 2017’de Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ başkanlığında İşverenlerimiz ve STK’lara SGK-İşkur-Defterdar-Kosgep ve Bakka Müdürleri olarak Kurumlarca sağlanan Teşvikler hakkında sunum yapıldı.
27 Ocak 2017 ve 07 Nisan 2017 Tarihlerinde Bakanlık üst düzey Bürokratlarınca Karabük İlinde saha çalışmaları yapıldı. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında İşyeri Ziyaretleri,Emekli,Asgari Ücretli,Cihaz kullanan ağır hastalar,Şehit yakını,Esnaf Ziyaretleriyle Karabük Ve Safranbolu Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Oda Başkanlarıyla bir araya gelinerek talepler ve öneriler yasal düzenleme yapılması bakımından not edildi.

LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İLAVE 2 YIL SAĞLIK HİZMETİ SAĞLANDI

10/2/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 26 ve 27 nci maddeleri ile 10/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine fıkra eklenmiş ve 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
Anılan düzenlemelerde belirlenen koşullarla lise ve dengi öğrenim ya da yükseköğrenimden mezun olanlara, mezuniyet tarihlerini izleyen günden itibaren Lise mezunları için 20 yaşını,Üniversite Mezunları için 25 Yaşını geçmemek şartıyla iki yıl sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmıştır.

 

25 YAŞ ALTI GENÇLERİMİZİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNDİ

26.04.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı torba kanunun 19 uncu maddesine göre ; “Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”  Söz konusu düzenlemeye göre , Kanunun yayım tarihinden itibaren bir kereye mahsus 25 yaş altı yaklaşık 3.5 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinmiş oldu.
07/09/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Torba Kanunun 60 ve 63.maddelerinde; işverenin yanında çalışan 4/a sigortalısının, çalışma durumları 1 Ekim 2016 tarihinden başlamak üzere değişiklik yapıldı.Yapılan yeni düzenlemeyle 4857 Sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine göre kısmi süreli(06-Kısmi İstihdam) veya çağrı üzerine (07-Puantaj)çalışanların yanı sıra, “ay içinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar” ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan(Ev Hizmetlerinde ayda 10 gün veya üzerinde çalışanlardan) ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için(başka bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi değilse) eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

ER VE ERBAŞLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI SAĞLANDI
Gülhane Askeri Tıp akademisi (GATA) ve Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesinin ardından ,06 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 681 sayılı KHK ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60. Maddesinin 12’nci fıkrasında değişikliğe gidilerek,daha önce Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan ; -Askerlik Hizmetini er ve Erbaş olarak yapmakta olanlar, – Yedek Subay Öğrencileri ve adayları, – Askeri öğrenci adayları,- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adayları GSS kapsamına alındılar.Bunların SGK’ya bildirimi ve GSS Primlerinin ödeme yükümlülüğü Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Er ve Erbaşlar terhis tarihlerinden itibaren de 30 gün daha Genel Sağlık Sigortası hükümlerinden herhangi bir ücret ödemeksizin yararlandırılmaktadır.

08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 Sayılı torba Kanunla daha önce farklı seviyelerde uygulanan GSS Prim uygulamasından vazgeçilerek tekli prim sistemine geçildi.Yürürlükteki Brüt Asgari Ücretin %3’ne tekabül eden miktar olan 53,33-tl karşılığında tüm sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı getirildi.Ayrıca 01 Nisan 2017 öncesi borcu bulunan Genel Sağlık Sigortalılarının borçları yeni oran üzerinden güncellendi.
08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Torba yasa gereği yeni oluşan borca bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren(01/05/2017) tarihinden itibaren on iki ay herhangi bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.Dolayısıyla bu on iki aylık süre zarfında yani 30/04/2018 tarihine kadar Genel Sağlık Sigortalıları bu borcu peşin veya taksitler halinde yatırabilirler.

 

EMEKLİYE PROMOSYON İMKÂNISAĞLANDI

İlk defa 2017 yılında 11,5 Milyon emekliye maaşlarına ilaveten promosyon ödemesi yapıldı.Bankalarla yapılan Protokole göre Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira ödeme yapıldı
27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6770 sayılı Kanuna göre, 30 yılın üzerinde hizmeti olup 07 Ocak 2015 tarihinden önce Emekli olan ve ikramiyelerini 30 yıl üzerinden alan Memur Emeklilerine 30 Yıl sınırı kaldırılarak her tam yıl için ek ikramiye ödenmesi imkanı sağlandı.Hayatlarını kaybeden Emeklilerin hak sahiplerine de bu ikramiyeyi alma olanağı getirildi.

01 Nisan 2014 Tarihinden itibaren Almanya da çalışan sigortalılara ve aile fertlerine Yurt dışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası üzerinden verilen sağlık yardımı uygulamasına 01/02/2017 Tarihinden itibaren Akit Ülkeler olan Belçika,Hollanda,Avusturya ve Fransa da eklenerek bu ülkelerde çalışan Türk Vatandaşlarına Türkiye’deki Hastanelerde tedavi hizmeti almaları halinde SGK’dan belge alma ve Hastanelere belge ibrazı gibi sıkıntılar ortadan kalktı.
KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETTİ

Ülkemizde ve İlimizde kayıtlı çalışan oranı arzulanan düzeyde değildir.2002 Yılında %52 seviyelerinde olan Kayıt dışı istihdam oranı yapılan kararlı çalışmalar neticesinde Ocak/2017 itibariyle %32,48 olarak gerçekleşmiştir.Kayıt dışı istihdam konusu kurumumuzun öncelikleri arasında yer aldığından bilgilendirme bilinçlendirme çalışmalarıyla 2023 yılında kayıt dışı istihdam oranını tarım dışında %15 seviyesine çekebilmek için yoğun ve etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Kayıt dışılık oranının %1 Puan azalmasınınn Ülke ekonomisine yaklaşık 1,9 Milyar tl katkı sağladığı bilindiğinde önemi daha iyi anlaşılacaktır.

19 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 Sayılı “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun” gereği borçlarını yapılandırmak için Kurumuza müracaat eden 4/b(Bağ-kur) sigortalı ve hak sahiplerine, Kurumumuzla Ziraat Bankası arasında yapılan Protokol gereği borçların ödenmesi halinde Yaşlılık/Ölüm aylığı bağlanabilecek durumda olanlara Kredi Kullanmak suretiyle Emeklilik imkanı sağlandı.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 97.maddesi “…Bu Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız altı ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur…”hükmü yer almakta idi.11.09.2014 Tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişiklik ile bu “altı aylık” süre “on iki ay” olarak değiştirilmiştir. Blokeli veya hareketsizliği nedeniyle durdurulan aylıkların iadesi Kuruma Müracaat etmeye gerek kalmaksızın e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemi entegre edilip işleme açılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Köy ve Mahalle Muhtarları 4/b statüsünde sigortalı sayılmışlar ve Primlerini kendileri ödemek durumundaydılar.Ancak 29 Nisan 2017 Tarihli 690 Sayılı KHK göre 01 Mayıs 2017 Tarihinden itibaren Muhtarların primleri İl Özel İdareleri veya Yatırım izleme Koordinasyon Kurulu Başkanlıklarınca ödenecektir.

 

4/B KAPSAMINDAKİ (BAĞ-KUR) BEŞ PUANLIK İNDİRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

07 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6745 Sayılı Torba Kanunla 4/b kapsamında prim ödeyen İsteğe Bağlı Sigortalılar hariç, 1479 Esnaf ve 2926 Sayılı Tarım Sigortalılarına 01 Ekim 2016 Tarihinden itibaren borcu bulunmaması, cari dönem prim borçlarını düzenli ödemesi ya da borçlarını ilgili kanunlar gereği yapılandırmaları halinde 5 Puanlık Prim İndirim teşviği getirildi.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI KURULMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

08 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 Sayılı Kanunun Ek Madde 6’ya göre ,01 Ocak 2018 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere “Esnaf Ahilik Sandığı”kurulmuştur.
5510 sayılı Kanunun 50.maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılmak üzere zorunlu tutulmuşlardır. Esnaf Ahilik Sandığının Primi Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80. ve 82. maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından kendisi %2 ve Devlet katkısı da%1 olmak üzere, toplam %3’tür.
PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRIYÜKSELTİLDİ

25 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6761 Sayılı Kanununun 8. maddesiyle 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesinde değişikliğe gidilerek, Sigorta Primine Esas Kazanç üst sınırı 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük prime esas kazancın 7,5 katı olarak değiştirilmiştir.

19 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun” gereği 2016 Yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Prim alacakları süre uzatımı dahil 25 Kasım 2016 tarihine kadar müracat edilme şartına bağlı sigortalıların ve işverenlerin Prim borçları yapılandırılmıştır.
 YAPILANDIRMA TAKSİT ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanuna eklenen 26 maddesiyle 6736 Sayılı Yapılandırma Kanununa eklenen geçici 2. maddeye göre borçlarını yapılandıran sigortalı ve İşverenlerimizin Peşin ya da İlk taksit son ödeme süresi 02 Ocak 2017 tarihi olan ödemeler 31 Mayıs 2017 Tarihine kadar ödenmesi halinde borç yapılandırması bozulmayacaktır. Ayrıca; 6736 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. Kanun kapsamında YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda Ödenmesi gereken taksitlerden;
– İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
– Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
– Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi, hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
(Detaylı açıklama için bknz 2017/6 Sayılı Sgk Genelge)

TERÖR VE AFET NEDENLERİYLE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİSAĞLANDI

Terörden etkilenen ve sokağa çıkma yasağı uygulanan,Şırnak ve Hakkari ile Siirt’in Eruh,Mardin’in Nusaybin Derik ve Dargeçit,Diyarbakır’ın Sur ve Silvan İlçelerindeki İşveren ve Sigortalılara yönelik verilmesi gereken Aylık Prim Hizmet Belgeleri ve bu borçlara matuf Sigorta Prim Borçlarına süre uzatımıyla mağduriyetler giderilmiştir.Yine Afetten etkilenen Mersin ilinde meydana gelen sel ve su baskını nedeniyle mağdur olan Sigortalı ve işverenlerimizin vermeleri gereken belgelerle ödemeleri gereken Prim borçlarına da süre uzatımı uygulanarak mağduriyetler giderilmiştir.

İLAVE 6 PUAN TEŞVİK UYGULAMASI KAPSAMIGENİŞLETİLDİ

6486 Sayılı Kanunla 51 İl ile Gökçeda ve Bozcada ilçelerinde uygulanan ilave 6 Puanlık teşvikten faydalanan I ve II sayılı Cetvelde yer alan İllerin teşvik süresi 31.12.2017 tarihine , III Sayılı Cetvelde yer alan İllerin ise 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı.

 

 İŞVERENLERİMİZE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİSAĞLANDI

Daha önce 6661 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile 2016/Ocak-Aralık döneminde belli şartlar altında özel sektör işverenlerine çalışanların uzun vadeli sigorta kolları prim gün sayıları baz alınarak 2016/Ocak-Aralık döneminde uygulanmak üzere günlük 3,33 TL Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti.
Bu defa, 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9865 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belli şartlarla işverenlere 2017/Ocak-Aralık döneminde de asgari ücret desteği sağlanmaktadır.
(Detay için bknz.2017/09 Sayılı SGK Genelgesi)

İŞVERENLERİMİZE PRİM ERTELEME İMKÂNISAĞLANDI

27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Kanunla Yapılan düzenleme ile 5 5 1 0 S a y ı l ı lKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesiamaçlanmıştır.
(Detay için bknz.2017/07 Sayılı SGK Genelgesi)

TEŞVİKLERDEN YARARLANMAYA YÖNELİK YENİ DÜZENLEMEYAPILDI

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanununda Genel Sağlık Sigortasına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. İşyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durum da işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile kayıt dışılık tespit edilmesi halinde birinci tespitte bir ay süreyle, ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde esneklik sağlanacaktır. Ayrıca, 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, kayıt dışılık tespit edilmesi halinde de, teşviklerden yararlananlar etkilenmeyecektir.” 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN