Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

ÖZÇELİK İŞ HUKUK MUŞAVİRLİĞİNDEN ZORUNLU AÇIKLAMA

Özçelik İş sendikasının eski

Özçelik İş sendikasının eski Genel Başkanı Cengiz Gül’ün     İSDEMİR toplu sözleşmesinde Sendikaların aidat dışında her hangi bir para alması söz konusu bile değilken işveren ile yaptıkları gizli protokolle kendi kasalarına 17 MİLYON koyanlarla bu hukuksuzluğa itiraz eden emekçilerin açtıkları davalar yerel mahkeme ve istinaf süreçlerinde iken kendilerini hukukun üzerinde görenlerin sözüm ona kendi usulsüzlüklerini örtmek için “SENDİKA nın parasına çökmeye çalışanlar var” diyecek kadar arsızlaşanların hatta usulsüzce aldıkları 17 MİLYON u Sendikanın tüm profesyonel yöneticilerine ikramiye olarak dağıtanların o günler için davayı açma şekli aslında emekçilerin olan bu paranın emekçilere dağıtılması gerektiği yönündeki iddiaları yerel mahkemenin verdiği karar ile sanki kendileri haklıymış gibi yine HUKUKUN üzerinde bir anlayışla anlattıkları konulara YARGITAY HUKUK dairesi tarafından yasaya uygun bir şekilde karar verilmiştir. Ancak o günlerde ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI yöneticileri hem teşkilatına hem de yakın çevrelerine “KAZANDIK” diyerek anlattıkları bu sürecin hemen ardından Yine YARGITAY ın HUKUKA dayandırdığı bu kararına ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI yöneticileri itiraz etmiş ancak YARGITAY yapılan bu itirazı reddetmiştir. Şimdi bu başvuruyu yapanlara dün itibariyle verdiği “RED” kararı ile emekçilerin hakkı olanı gasp ettikleri halde takındıkları aymaz tavırlarından vazgeçmeyenler için çember daralıyor… Kendini HUKUKUN üzerinde görenler için uykusuz geceler başlıyor… Hep inanmıştık yine inanıyoruz ve bu aymazlığı yapanlara da hatırlatıyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Adalet er yada geç yerini bulur..”  açıklaması sonrası bugün Özçelik İş sendikası Genel Başkanlığına ait Hukuk Müşavirliğinden açıklama yapıldı.

Gül’ün iddialarının ve açıklamalarına ” kamuoyunu yanıltmaya/gerçek dışı algı oluşturmaya yönelik bir takım beyan ve açıklamalarda bulunulduğu görülmektedir.” diyerek verilen metinde şu ifadelere yer verildi…

İSDEMİR ÇALIŞANLARI VE KAMUOYUNA ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Bazı şahıs ve mahfiller tarafından Yargıtay 9.HD’nin temyiz incelemesinden geçerek kesin hüküm halini almış bir konuda İsdemir Çalışanları ve kamuoyunu yanıltmaya/gerçek dışı algı oluşturmaya yönelik bir takım beyan ve açıklamalarda bulunulduğu görülmektedir.

İsdemir çalışanları ve ilgili kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

1.Bilindiği üzere İsdemir A.Ş.’de uygulanmakta olduğu toplu iş sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdiği 31.12.2014 sonrasında yaşanan sendikal rekabet ve işverenliğin itirazı nedeniyle yaklaşık 3 yıl süreyle sendikamızca TİS yetkisi alınamamıştır.

2.Yargısal süreç ancak ve ancak 2017 yılı sonlarında tamamlanabilmiş ve TİS yetkisinin alınabilmesi mümkün olabilmiş, üyelerimizce de paylaşılan ve değerlendirilen yargılamada izah edilen/ortaya konulan nedenler/zorunluluklar çerçevesinde 01.01.2018-31.12.2020 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

3.Sonraki aşamada eski bir İsdemir AŞ çalışanı tarafından toplu iş sözleşmesinin geriye yürürlü olarak imzalanmadığından /bu durumun mevzuata ve hukuka aykırılık oluşturduğundan bahisle Özçelik-İş Sendikası aleyhine maddi ve manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.

Ankara 4.İş Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucunda iddia -savunma ve dosya kapsamına nazaran anılan şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, gerekçeleri de ortaya konulmak suretiyle davanın haksız olduğundan bahisle davacı taleplerinin REDDİNE karar verilmiştir. (Ankara 4. İş Mah. 2022/219 E, 2023/456 K)

Davacı vekili söz konusu kararın isabetli olmadığı iddiasıyla bu defa istinaf başvurusunda bulunmuş, istinaf incelemesini yapan Ankara BAM, 7.HD.2023/1839 E-3697 K sayılı ilamıyla davacı taleplerini reddeden ilk mahkeme kararında herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı, kararın usul ve yasaya uygun olduğu sonucuna varmak suretiyle davacı tarafın istinaf başvurusunu esastan REDDETMİŞTİR.

Davacı taraf bununla yetinmemiş bu defa anılan kararın bozulması talebiyle temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay’a başvurmuştur. Daha önce ilk derece mahkemesi ve BAM HD: de olduğu gibi Yargıtay özel dairesi de davacının temyiz itirazlarının haksızlığına işaretle temyiz itirazlarını REDDETMİŞ ve kararı ONAMIŞTIR.

(Yargıtay 9.HD. 2023/21020 E, 2024/1702 K)

4.Söz konusu ONAMA kararıyla yargısal süreç sona ermiş olmasına ve yargı kararlarının sadece hüküm bölümünün hukuken bağlayıcılığı bulunmasına karşın tarafımızca herhangi bir tespit ve değerlendirmeye tabi tutulmamasına rağmen gerekçe bölümünde her nasılsa yer aldığı görülen bir takım ibarelere yönelik olarak tarafımızca maddi hata itirazında bulunulmuştur.

Söz konusu maddi hata itirazımızı inceleyen Yargıtay özel dairesi maddi hata itirazımızı usulen reddederken (çünkü yargısal süreç zaten daha önce sendikamız lehine sonuçlanmış ve kesinleşmiş olup, maddi hata itirazımız hükmün sonucuna değil, gerekçede her nasılsa yer verilen bazı ibarelere ilişkin ve yöneliktir) maddi hata dilekçemizde belirtildiği üzere ONAMA ile sonuçlanan temyiz incelemesinde /Yargıtay ilamında davacının reddedilen alacak taleplerine ilişkin hukuki durum dışında başkaca bir tespit ve değerlendirmeye yer verilmediğine işaret edilmek suretiyle konuya bu yönüyle de açıklama getirilmiş/Yargıtay ilamının bu anlama geldiğine ve bu çerçevede anlaşılması gerektiğine de işaret edilmek suretiyle bu konudaki istem reddedilmiştir ki (Yargıtay 9.HD. 2024/6883-9066) bunun anlamı işbu Yargıtay incelemesi ve ilamında davacı tarafından açılan alacak davası dışında herhangi bir tespit ve incelemeye yer verilmediği/tespit ve incelemenin bulunmadığının belirtilmesinden ibarettir.

5.Hukuki çerçevede yapılacak objektif bir değerlendirmeyle davacı tarafın maddi-manevi tazminat alacak taleplerinin reddine ilişkin yargısal süreç Yargıtay 9.HD’nin temyiz incelemesinden de geçmek suretiyle tamamlanmış ve kesinleşmiştir. Anılan Yargıtay ilamında davacının alacak isteminin reddine ilişkin hukuki durum dışında, başkaca bir konuda herhangi bir tespit veya değerlendirme yapılmamış/yer verilmemiştir.

Bunun dışındaki asgari bir hukuk bilgisi ve objektif bir değerlendirme ile anılan Yargıtay ilamından olmayacak anlamlar çıkarma ve iddialarda bulunma, gerçek dışı ve yanıltıcı algı oluşturma çabaları eninde sonunda mahcubiyetle sonuçlanmaya mahkumdur.

İsdemir çalışanları ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 13.06.2024

ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ