Ana Sayfa Arama Yazarlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

MARZİNC AŞ İÇİN VALİLİK DUYURU YAYIMLADI

    Valilik “Marzinc

 

 

Valilik “Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.A.Ş.’nin İlimiz Merkez Akören mevkiinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan “Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisi” projesine ilişkin iş ve işlemler; ilgili Kanun, Yönetmelik v.b. yasal mevzuatlar ve sürelerde yapıldığı görülmektedir.” dedi.

 

 

 

 

KARABÜK VALİLİĞİ MARZİNC AŞ İLE

İLGİLİ DUYURU YAYIMLADI.

 

 

Karabük Valiliğince Kamuoyuna yapılan duyuruda şöyle denildi; 

1-  Karabük Organize Sanayi Bölgesinde Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.An.Şti. tarafından “ Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisi” ile ilgili olarak 05.10.2010 tarihinde Bakanlığımıza ilk başvurunun yapıldığı,

2- Söz konusu faaliyete ilişkin ÇED Yönetmeliği 9.Maddesi gereği 09.11.2010 tarihinde Karabük Halk Eğitim Merkezinde ÇED süresince Halkın Katılı Toplantısı yapıldığı, faaliyetle ilgili olarak yine ÇED Yönetmeliği 8.Maddesi gereği halka duyuruların yapıldığı ayrıca Çed süresinde Halkın Katılı Toplantısında oluşan halkın görüşleri tutanak halinde Bakanlığa sunulduğu,

3- 11.11.2010 tarihinde Bakanlıkta yapılan Bilgilendirme ve Özel Format Belirleme Toplantısına gerekli katılımın sağlandığı,

4-  Bakanlık tarafından kurulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca düzenlenen nihai rapor, Yönetmeliğin 14.Maddesi gereğince yine halka duyurulduğu,

5-  Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca (Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) incelenerek ve değerlendirilerek söz konusu faaliyete ilişkin Çed Yönetmeliği 14.Maddesş gereğince “ ÇED Olumlu Kararı “ verildiği,

6- ÇED Yönetmeliği Madde 18 de : “ Bakanlık ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak ÇED Raporu veya bu Yönetmeliğin EK:IV’üne göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen huşuların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder. Bakanlık bu görevi yerine getirirken ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.” Aynı Yönetmeliğin Madde 19 b bendinde ise: “ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir kararı verildikten proje sahibi tarafından nihai Çed Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için proje ile ilgili olarak bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlükler yerine getirilmedikçe durdurulma kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine işlem tesis edilir.” ifadelerinin yer aldığı,

7- Faaliyetle ilgili olarak gerek proses gerekse faaliyet yerine ilişkin bilgilerin, Bakanlık tarafından nihai edilen ÇED Raporunda yer aldığı,

8- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ( Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) 03.01.2013 tarih ve 2739 sayılı yazısı ile söz konusu faaliyet için “ Geçici Faaliyet Belgesi” verilmesinin uygun bulunduğu, görülmektedir.  Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.A.Ş.’nin İlimiz Merkez Akören mevkiinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan “Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisi” projesine ilişkin iş ve işlemler; ilgili Kanun, Yönetmelik v.b. yasal mevzuatlar ve sürelerde yapıldığı görülmektedir.

9-  İlimiz Merkez OSB’de faaliyet göstermekte olan Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.A.Ş.’ne ait Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisinde, Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığından bir müfettiş ve Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden 2 uzman ilgili teknik personeller tarafından 2-3-4 Temmuz 2013 tarihlerinde yerinde inceleme ve denetimler yapılarak, yine Bakanlıkça lisanslı laboratuvarlarca proses bacalarından yanmış baca gazı numuneleri alınmıştır.

10- Tesis bacalarından alınan baca gazı numunelerinin analiz sonuçları değerlendirildiğinde, tesisin faaliyetinden kaynaklanan dioksin/furan (PCDD/F) emisyonlarının azaltılması gerekliliği belirlenmiş olup, bu kapsamda ilgili Yönetmelikte yer alan sınır değerleri sağlanıncaya kadar işletmenin geçici olarak faaliyetin durdurulmasına karar verilmiştir.

11-  Bakanlık (Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) 05.07.2013 tarih- 11253 sayılı yazısı ve eki 61 İdari Yaptırım Karar Defteri sıra numaralı İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili firma yetkilisi Fabrika Müdürüne; 07.07.2013 Pazar günü saat 11:30 da tebliğ edilerek söz konusu faaliyet geçici olarak durdurulmuş olup, döner fırın soğutma işlemleri titizlikle takip edilerek soğutma işlemi 11.07.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

12- Bakanlık (Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) 25.07.2013 tarih- 12547 sayılı yazısı ve eki 64 İdari Yaptırım Karar Defteri sıra numaralı İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile Yönetmelikte yer alan emisyon sınır değerler sağlanıncaya kadar işletmenin geçici olarak faaliyetten men işleminin devam etmesine karar verilmiş ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20 (b) maddesine göre 40.636,00 TL İdari Para Cezası uygulanmış ve ilgili Firmaca söz konusu ceza ödenmiştir.

13- Bakanlık (Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) 26.07.2013 tarih- 12681 sayılı yazısı ile, Firmanın 30 gün süreli geçici olarak çalışma izni verilmesi talebine ilişkin olarak “ işletmede gerçekleştirilecek ölçümler tamamlanır tamamlanmaz sonuçlar değerlendirilinceye kadar tekrar faaliyetin durdurulması kaydıyla 26.08.2013 tarihine kadar deneme faaliyetine geçilmesinde bir sakınca bulunmadığı” belirtilmiştir.

14- Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.A.Ş.’nin vermiş olduğu 01.08.2013 tarihli başvuruda: “ tesiste oluşan duruş kalkışlardan dolayı ömrü azalan fırın refrakterlerinin kabuk atması ve akabinde dökülmeye başlaması nedeniyle faaliyetin tekrar durdurulduğunu, döner fırında yer alan refrakterlerin  yeniden temini ve değiştirilmesine kadar verilen sürenin tehir edilmesi” talebi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmiş olup, söz konusu durum 02.08.2013 tarih- 3701 sayılı yazımızla, tehir talebinin işletmenin faaliyete başladığı tarihten geçerli olması hususu Bakanlığa (Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) bildirilmiştir.

15- Hali hazır durumda; 26.08.2013 tarihinde Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.A.Ş. “ Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisi” döner fırınına ait imalatı tamamlanan refrakter malzemeler, Fabrika sahasına gelmeye başlamış ve döner fırın içerisine söz konusu refrakter malzemelerin  örümü tamamlandıktan sonra döner fırın yeniden doğalgazla ısıtılmaya (proses sıcaklığına kadar) başlanılacak ve Bakanlıkça izinli 1 aylık süreli deneme üretimine geçilecektir.

16- Yukarıda açıklamalar ışığında; Marzinc Marmara Geri Kazanım San. Ve Tic.A.Ş. ait OSB ‘de bulunan “ Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Tesisi” projelendirilmesi ve işletmesi aşamasında ki faaliyetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Çed İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce denetlemekte olup, gerektiğinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’na aykırı bir faaliyet gerçekleştiriyorsa İdari Yaptırım Kararı uygulanmaktadır. 28 Ağustos 2013

 

            Kamuoyuna duyurulur.